Republika Srbija // Autonomna Pokrajina Vojvodina
www.psrzrp.vojvodina.gov.rs
Niste ulogovani // Prijava // Registracija

Pravna mišljenja

 ZATRAŽITE PRAVNO MIŠLJENJE 


Da li je preduzetnik koji ima tri zaposlena u obavezi da donese pravilnik o bezbednosti i zaštiti na radu?

Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS", broj 101/2005), propisana je obaveza poslodavca da svojim aktom utvrdi prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Ove mere o bezbednosti i zdravlju na radu poslodavac može da propiše kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, ako nema kolektivni ugovor ili pravilnik, ili da donese poseban pravilnik o zaštiti na radu.
Pored pravilnika posebno je Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu propisana
 


pročitajte ceo odgovor

.
Prijavite se za vesti
. . .
.

NADLEŽNOSTI

Nadležnost Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova regulisana je članom 33. Odluke o Pokrajinskoj upravi.

Po članu 33. Zakona o utvrđivanju određenih nadležnosti Autonomne Pokrajine i na osnovu člana 58. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, osnovana je Pokrajinska služba za zapošljavanje kao organizacioni deo Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

Odlukom o osnivanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova, a na osnovu člana 10. stava 1. tačke 6 i člana 21. stava 1. tačke 2. i 7, Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine, osnovan je Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova.

ODLUKA O POKRAJINSKOJ UPRAVI

("Službeni list APV", br. 10/92, 12/92, 2/95, 3/2002 i 21/2002)

Član 33.

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost plova

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova:

 • obavlja poslove iz nadležnosti Republike i Pokrajine koji se odnose na rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova;
 • obavlja poslove iz nadležnosti državne uprave, koji se odnose na praćenje stanja u ovim oblastima u cilju realizacije važećih zakonskih propisa;
 • prati primenu ratifikovanih Konvencija i preporuka Međunarodne organizacije rada i sačinjava izveštaj o njihovoj primeni;
 • daje uputstva i mišljenja iz ovih oblasti za primenu zakonskih propisa i drugih akata organizacijama, ustanovama, institucijama i građanima;
 • priprema odluke o osnivanju Pokrajinskog zavoda za tržište rada kao i drugih organizacija od interesa za Pokrajinu u ovim oblastima;
 • ostvaruje saradnju sa ženama iz nezavisnih sindikata, nevladinih organizacija, drugih asocijacija i medija;
 • učestvuje u formiranju radnih tela pri Izvršnom veću kao i skupštinama opština za jednakost među polovima;
 • predlaže formiranje fondova za kreditiranje malih preduzeća, koje bi vodile žene pod posebnimuslovima;
 • priprema analitičke i druge materijale u vezi sa primenom propisa iz ovih oblasti za Skupštinu i Izvršno veće;
 • sarađuje sa organima i instituciijama Republike i Pokrajine kao i međunarodnim organizacijama koje se bave ravnopravnošću polova;
 • daje mišljenje Izvršnom veću za predlog direktora Pokrajinskog zavoda za tržište rada;
 • obavlja i druge poslove za potrebe Skupštine i Izvršnog veća.

ZAKON

O UTVRĐIVANJU ODREĐENIH NADLEŽNOSTI AUTONOMNE POKRAJINE

("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 6/2002 od 7. februara 2002. godine)

18. Zapošljavanje

Član 33.

Osniva se Pokrajinski zavod za tržište rada (u daljem tekstu: Pokrajinski zavod), kao organizaciona jedinica Republičkog zavoda za tržište rada (u daljem tekstu: Republički zavod).

Sedište Pokrajinskog zavoda je u sedištu organa autonomne pokrajine.

Pokrajinski zavod, pored poslova utvrđenih zakonom i Statutom Republičkog zavoda:

 • daje saglasnost na opšta akta preduzeća za radno osposobljavanje i zapošljavanje invalida i obezbeđuje sredstva za njihovo finansiranje, u skladu sa zakonom;
 • samostalno programira zapošljavanje i vršenje priprema za zapošljavanje i profesionalnu orijentaciju;
 • obrazuje informacioni podsistem kao deo jedinstvenog informacionog sistema Republike u oblasti zapošljavanja.

Pokrajinski zavod ima podračun, u skladu sa zakonom i Statutom Republičkog zavoda.

Direktora Pokrajinskog zavoda imenuje Upravni odbor Republičkog zavoda, na predlog nadležnog organa autonomne pokrajine.

Direktor Pokrajinskog zavoda učestvuje u radu Upravnog odbora Republičkog zavoda, bez prava na odlučivanje.

Direktor Pokrajinskog zavoda imenuje direktore organizacionih jedinica Republičkog zavoda koje su obrazovane na teritoriji autonomne pokrajine.

ZAKON

O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 71/2003 i 84/2004 )

IV NOSIOCI ZAPOŠLJAVANJA

1. Nacionalna služba za zapošljavanje

Član 58.

Osniva se Nacionalna služba za zapošljavanje.

Pokrajinska služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Pokrajinska služba) osniva se kao organizaciona jedinica Nacionalne službe, u skladu sa zakonom.

 

STATUT

AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

("Sl. list AP Vojvodine", br. 17/91)

II NADLEŽNOST AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Član 10

Autonomna Pokrajina Vojvodina, preko svojih organa:

1. donosi statut Autonomne Pokrajine Vojvodine i odlučuje o promeni statuta;

2. donosi program privrednog, naučnog, tehnološkog, demografskog, regionalnog i socijalnog razvoja i razvoja poljoprivrede i sela, u skladu sa planom razvoja Republike Srbije, i utvrđuje mere za njegovo sprovođenje;

3. donosi odluke i opšte akte, u skladu sa Ustavom i zakonom, kojima uređuje pojedina pitanja od interesa za građane u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u oblasti: kulture, obrazovanja, službene upotrebe jezika i pisama narodnosti: javnog obaveštavanja, zdravstvene zaštite i socijalne zaštite, društvene brige o deci, zaštite i unapređivanja životne sredine; urbanizma, i u drugim oblastima utvrđenim zakonom;

4. obezbeđuje službenu upotrebu istovremeno sa srpskohrvatskim jezikom i mađarskog, slovačkog, rumunskog i rusinskog jezika i njihovih pisama i jezika i pisama drugih narodnosti, na način utvrđen zakonom;

5. donosi budžet i završni račun;

6. osniva fondove i druge organizacije od interesa za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu, u skladu sa zakonom;

7. izvršava zakone, druge propise i opšte akte Republike Srbije čije je izvršavanje povereno organima Autonomne Pokrajine Vojvodine i donosi propise za njihovo izvršavanje kada je to zakonom predviđeno;

8. obezbeđuje izvršavanje pokrajinskih odluka i opštih akata;

9. učestvuje u međunarodnoj saradnji u okviru međunarodne saradnje Republike Srbije, u skladu sa zakonom;

10. obrazuje organe, organizacije i službe Autonomne Pokrajine Vojvodine i uređuje njihovu organizaciju i rad;

11. ostvaruje saradnju i koordinaciju sa organima opštine, u skladu sa zakonom;

12. odlučuje o korišćenju sredstava Autonomne Pokrajine Vojvodine;

13. odlučuje o raspoređivanju podsticajnih i drugih sredstava namenjenih razvoju Autonomne Pokrajine Vojvodine;

14. obezbeđuje saglasnost opštih akata pokrajinskih organa sa Statutom Pokrajine;

15. stara se o preduzimanju mera za korišćenje i zaštitu zemljišta, šuma i voda, u skladu sa zakonom;

16. raspisuje zajmove, u skladu sa zakonom;

17. stara se o javnom obaveštavanju građana na jezicima naroda i narodnosti;

18. preduzima mere za organizovanje i funkcionisanje delatnosti od opšteg interesa, u skladu sa zakonom; i

19. obavlja druge poslove utvrđene Ustavom, zakonom, Statutom i odlukom.

III ORGANI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Skupština

Član 21

Skupština:

1. donosi Statut i odlučuje o promeni Statuta;

2. donosi odluke i opšte akte, u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom;

3. donosi propise za izvršavanje zakona i drugih propisa i opštih akata Republike Srbije, čije je izvršavanje povereno Skupštini;

4. donosi program privrednog, naučnog, tehnološkog, demografskog, regionalnog i socijalnog razvoja i razvoja poljoprivrede i sela, u skladu sa planom razvoja Republike Srbije, i utvrđuje mere za njihovo sprovođenje;

5. donosi budžet i završni račun Pokrajine;

6. obrazuje pokrajinske organe uprave, pokrajinske organizacije i službe i uređuje njihovu organizaciju i rad;

7. osniva fondove i organizacije od interesa za Pokrajinu u skladu sa zakonom;

8. odlučuje o saglasnosti odluka i opštih akata sa Statutom;

9. predlaže zakone, druge propise i opšte akte koje donosi Narodna skupština;

10. bira i razrešava: predsednika i potpredsednika Skupštine, predsednika, potpredsednika i članove Izvršnog veća, predsednike i članove radnih tela Skupštine, sekretara Skupštine i starešine koji rukovode radom pokrajinskih organa uprave i pokrajinskih organizacija i službi i njihove zamenike;

11. raspisuje pokrajinski referendum;

12. raspisuje pokrajinski javni zajam i odlučuje o zaduživanju Pokrajine, u skladu sa zakonom;

13. vrši kontrolu nad radom Izvršnog veća i drugih organa i starešina odgovornih Skupštine, u skladu sa Statutom; i

14. obavlja druge poslove poverene zakonom i utvrđene Statutom i Poslovnikom Skupštine.

ODLUKA

O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 14/2004 od 20.08.2004. godine)

Član 1

U cilju sprovođenja načela ravnopravnosti polova, unapređenja politike

jednakih mogućnosti, razvoja stručnog rada i praćenja stanja u oblasti rodne ravnopravnosti u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, u skladu sa ratifikovanim i potvrđenim međunarodnim konvencijama i ugovorima, osniva se Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Zavod).

Osnivač Zavoda je Autonomna Pokrajina Vojvodina.

 Član 2

Zavod ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom, ovom Odlukom i Statutom.

Zavod posluje kao ustanova, u skladu sa propisima o javnim službama.

 Član 3

Zavod posluje pod nazivom (firmom): "Zavod za ravnopravnost polova", Novi Sad.

Sedište Zavoda je u Novom Sadu, ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16.

 Član 4

Sredstva za rad Zavoda obezbeđuju se iz:

1) prihoda (sredstava) koje ostvari od korisnika usluga i drugih prihoda koje ostvari obavljanjem poslova iz svoje delatnosti;

2) donacija, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica;

3) drugih izvora, u skladu sa zakonom.

U slučaju prestanka rada Zavoda, preostala sredstva pripadaju osnivaču.

 Član 5

Delatnost Zavoda obuhvata:

1) praćenje položaja žena i ostvarivanje njihovih zagarantovanih prava u domaćem i međunarodnom zakonodavstvu i učešće u izradi izveštaja o ravnopravnosti polova kao i plana ostvarivanja ravnopravnosti polova u AP Vojvodini;

2) ostvarivanje koordinacije i saradnje sa Savetom za ravnopravnost polova Republike Srbije i Autonomne Pokrajine Vojvodine, Odborima za ravnopravnost polova u Republici Srbiji i Autonomnoj Pokrajini Vojvodini i sa odgovarajućim organizacijama i organima na međunarodnom nivou;

3) učestvovanje u pripremi zakona, odluka i drugih propisa od značaja za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;

4) podsticanje i razvijanje jednakih prava i mogućnosti za žene i muškarce;

5) pripremu analitičke dokumentacije za planiranje i programiranje aktivnosti u oblasti ravnopravnosti polova u Pokrajini;

6) ostvarivanje saradnje i konsultacija sa vladinim i nevladinim organizacijama i organima u oblasti ravnopravnosti polova na pitanjima unapređivanja

stručnog rada u toj oblasti;

7) koordinaciju primene i ostvarivanja domaćih i međunarodnih programa za ostvarivanje ravnopravnosti polova;

8) organizovanje obrazovnih i drugih aktivnosti i kampanja za unapređenje stručnog rada i aktivnosti u oblasti ravnopravnosti polova u Pokrajini;

9) organizovanje savetovanja, seminara, okruglih stolova o pitanjima vezanim za delatnosti Zavoda;

10) informaciono-dokumentacionu delatnost i vođenje evidencija u oblasti ravnopravnosti polova od značaja za Pokrajinu;

11) praćenje i prikupljanje informacija u vezi sa merama koje se u SCG i drugim zemljama preduzimaju u cilju unapređenja stručnog rada u oblasti ravnopravnosti polova;

12) osposobljavanje i usavršavanje stručnjaka u oblasti ravnopravnosti polova;

13) podsticanje, unapređivanje i pružanje podrške razvoja naučnoistraživačke delatnosti u oblasti ravnopravnosti polova;

14) davanje stručno-savetodavne pomoći ženama, stručnim kadrovima i organizacijama u oblasti ravnopravnosti polova od interesa za Pokrajinu;

15) pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa;

16) izdavanje stručnih publikacija, periodičnih izdanja, brošura i drugog obrazovno informativnog materijala;

17) usluge reklame i propagande.

Zavod može u skladu sa Statutom obavljati i druge delatnosti za koje je registrovan, uz saglasnost Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

 Član 6

Zavod može obrazovati radna tela radi obavljanja pojedinih poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa propisima (radne grupe, komisije i dr.).

Za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz svoje nadležnosti Zavod može angažovati druga pravna i fizička lica.

Član 7

Zavod aktivno učestvuje u sprovođenju politike pokrajinskog organa nadležnog za oblast ravnopravnosti poslova.

Član 8

Organi upravljanja Zavoda su: direktor, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Direktora, članove Upravnog i Nadzornog odbora imenuje Skupština AP Vojvodine na period od četiri godine.

Član 9

Do imenovanja direktora ustanove, za vršioca dužnosti direktora imenuje se mr Jelica Rajačić Čapaković, koja će vršiti poslove i ovlašćenja direktora Zavoda.

 Član 10

Direktor:

1) zastupa zavod, bez ograničenja;

2) organizuje i rukovodi radom Zavoda;

3) izvršava odluke Upravnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje;

4) stara se o zakonitosti rada Zavoda;

5) predlaže program rada;

6) predlaže akte koje donosi Upravni odbor;

7) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta;

8) vrši i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom;

9) podnosi prijavu za upis Zavoda u sudski registar.

Član 11

Direktora imenuje Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine u roku od 6 meseci od dana donošenja ove Odluke.

Bliži uslovi za imenovanje i razrešenje direktora, članova Upravnog i Nadzornog odbora biće uređeni Statutom Zavoda.

Član 12

Upravni odbor Zavoda ima devet članova. Sedam članova imenuje Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti ravnopravnosti polova, a dva člana imenuje iz reda zaposlenih u Zavodu.

Član 13

Statutom Zavoda urediće se organizacija i način rada Zavoda, zastupanje i predstavljanje Zavoda kao i druga pitanja od značaja za rad i poslovanje Zakona.

Član 14

Upravni odbor:

1) donosi Statut Zavoda;

2) donosi godišnji program rada;

3) usvaja finansijski plan;

4) usvaja izveštaj o poslovanju;

5) usvaja završni račun;

6) donosi opšte akte;

7) donosi poslovnik o radu;

8) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, aktima Pokrajine i Statutom.

Na odluku iz stava 1 tačka 1 ovog člana daje saglasnost Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Član 15

Nadzorni odbor Zavoda ima tri člana. Dva člana imenuje Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti ravnopravnosti polova, a jednog člana imenuje iz reda zaposlenih u Zavodu.

Član 16

Nadzorni odbor:

1) vrši nadzor nad zakonitošću rada Zavoda;

2) pregleda završni račun i izveštaje o poslovanju i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima;

3) donosi poslovnik o radu;

4) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

O rezultatima izvršenog nadzora, Nadzorni odbor izveštava Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Član 17

Zavod podnosi izveštaj o poslovanju Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine najmanje jedanput godišnje.

 Član 18

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora Zavoda imenovaće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Upravni odbor Zavoda dužan je da u roku od 60 dana od dana imenovanja donese Statut Zavoda i druga akta neophodna za upis Zavoda za ravnopravnost polova u nadležni registar.

Član 19

Danom početka rada, Zavod preuzima deo sredstava i deo zaposlenih iz Sektora za ravnopravnost polova Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u skladu sa zakonom.

Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih radnika u Zavodu ostvaruju se u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktima Zavoda.

Član 20

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine".

Nazad       Štampaj       Vrh strane
.
. . .

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATKINJA I KANDIDATA ZA DODELU GODIŠNJEG PRIZNANJA U OBLASTI RAVNOPRAVNOSTI POLOVA ZA 2011. GODINU


21.06.2012. ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2012. GODINI


05.06.2012. ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2012. GODINI


04.06.2012. ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U AP VOJVODINI U 2012. GODINI


25.05.2012. ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2012. GODINI


14.05.2012. ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP  VOJVODINI U 2012. GODINI


11.05.2012. ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2012. GODINI


ISPRAVAK ODLUKE O DODELI KOMPJUTERA SEOSKIM UDRUŽENJIMA ŽENA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE


07.05.2012. ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2012. GODINI


03.05.2012. ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2012. GODINI


03.05.2012. ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2012. GODINI


23.04.2012. ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2012. GODINI


ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U APV U 2012. GODINI OD 19.04.2012. GODINE


ODLUKA O DODELI KOMPJUTERA SEOSKIM UDRUŽENJIMA ŽENA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE


18.04.2012. ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2012. GODINI


17.04.2012. ODLUKA O DODELI  SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2012. GODINI


12.04.2012. ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2012. GODINI


09.04.2012. ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2012. GODINI


ODLUKU O DODELI SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2012. GODINI


ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U APV U 2012. GODINI OD 02.04.2012. GODINE


ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA/UDRUŽENJIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI RADA, ZAPOŠLJAVANJA I RAVNOPRAVNOSTI POLOVA


ODLUKA O DODELI LCD TELEVIZORA SEOSKIM UDRUŽENJIMA ŽENA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE


29.03.2012. ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U APV U 2012. GODINI


JAVNI POZIV SEOSKIM UDRUŽENJIMA ŽENA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE


KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA ROMSKE NACIONALNOSTI IZ 20 OPŠTINA NA TERITORIJI AP VOJVODINE


BESPOVRATNA SREDSTVA ZA SOCIO-EKONOMSKI RAZVOJ BAČKE


JAVNI POZIV ŽENAMA U POLJOPRIVREDI - Program obuke žena u agrobiznisu


Upitnik - PRIJAVA ZA PROGRAM OBUKE


JAVNI POZIV SEOSKIM UDRUŽENJIMA ŽENA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE


ODLUKA O DODELI DRVENIH KUĆICA ZA PRODAJU VOJVOĐANSKIH SUVENIRA - VOJVOĐANSKA SUVENIRNICA, GRADOVIMA I OPŠTINAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE


JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM LICIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U AP VOJVODINI U 2012. GODINI

ZAHTEV ZA BIZNIS PLANOM - Subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2012. godini

IZJAVA podnosioca zahteva o ranije primljenoj državnoj pomoći


JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2012. GODINI

ZAHTEV ZA BIZNIS PLANOM - Subvencija za otvaranje novih radnih mesta u AP Vojvodini u 2012. godini




ODLUKA O DODELI SREDSTAVA OPŠTINAMA/GRADOVIMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA SUFINANSIRANJE MERA ILI PROGRAMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA


KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA/UDRUŽENJIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI RADA, ZAPOŠLJAVANJA I RAVNOPRAVNOSTI POLOVA

Obrazac




KONKURS ZA DODELU DRVENIH KUĆICA ZA PRODAJU VOJVOĐANSKIH SUVENIRA-VOJVOĐANSKA SUVENIRNICA GRADOVIMA I OPŠTINAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE


JAVNI POZIV za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, za sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja


Zahtev za učešće u sufinansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2012. godini


ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA/UDRUŽENJIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI RADA, ZAPOŠLJAVANJA I RAVNOPRAVNOSTI POLOVA


KONKURSI

Supply contract for equipment and materials for the Educational Training Centre in Novi Sad 07SER01/13/51/28-7.0